Pravo na pristup informacijama

-Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica uređeno  je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem  usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica:

– poštom na adresu: Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica
– putem telefona: 049/ 286-145
– faxom na broj: 049/288-011
– elektroničkom poštom: crveni.kriz.donja.stubica@kr.t-com.hr

Službenik za informiranje u Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica je ravnateljica, Anica Breber-Kucelj.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Godišnje izvješće PPI-2019.

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Godisnje izvjesce PPI-2018

Izvješća:

Godisnje izvjesce PPI-2020.