Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Hrvatski Crveni križ organizira i vodi Nacionalni ured Službe traženja,a u cilju što bolje dostupnosi  razvio je svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske. Usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi, sukladno organizacijskom ustroju  Gradskih društva:

-čime izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu međunarodnih poslova koji su mu povjereni,

-zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnoga humanitarnog prava.

Osnovna zadaća Službe traženja su poslovi traženja žrtava oružanih sukoba, velikih prirodnih katastrofa i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja,

U svrhu ostvarivanja osnovne zadaće ureda službe traženja GDCK treba osigurati prostor i materijalno-tehničku opremljenost, ljudske resurse za obavljanje poslova, kroz kontinuirane edukacije zaposlenika i volontera ,te educirati čelništvo i upravne odjele lokalnih vlasti u cilju uvažavanja i razumijevanja ove djelatnosti koja ulazi u najdublje pore života obitelji u različitim životnim okolnostima.

Poslovi Službe traženja , danas se proširuju na područje djelovanja u slučaju katastrofa:  

  • prirodnim ili katastrofama  izazvanih ljudskim djelovanjem, jer kao posljedicu imaju nestanak velikog broja osoba
  • s obzirom na karakteristike Republike Hrvatske kao tranzicijske zemlje, u predstojećem razdoblju očekuje se povećanje broja tražitelja azila, a u skladu s tim i veći broj humanitarnih traženja i uspostava kontakta tražitelja azila s članovima obitelji koje su ostale u domicilnim zemljama.
  • još jedan aktualan svjetski problem – terorizam. Nitko više nigdje nije siguran i potrebna je brza i učinkovita priprema i edukacija za djelovanje. Poticati volontere za  uključenje u  te pripreme i provedbe edukacije izvršitelja ovih poslova (ekipe, voditelji, profesionalni djelatnici, volonteri).