OSOBA ZA POMOĆ U KUĆI

OSOBA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto

 DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 11


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Djelomično


 20.2.2024.


 6.3.2024.


 Terenski rad


 

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Grad Zabok nositelj je Projekta „MI POmažemo Starijima IV vol. I“ (dalje: MIPOS IV vol. I) koji se provodi u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ u kojemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije nastupa kao upravljačko tijelo, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte nastupa u ulozi posredničkog tijela razine 1, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela razine 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioriteta P3. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi.

 

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

OSOBA ZA POMOĆI U KUĆI U PROJEKTU

„MI POmažemo Starijima IV vol. I“

Izrazi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje osoba za pružanje usluge pomoći u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS IV vol. I“ tijekom najviše 33 mjeseca (1.4.2024.-31.12.2026.).

OSOBA ZA POMOĆ U KUĆI

Broj traženih osoba: 30

Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz: da

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme – do 33 mjeseca

OPIS POSLOVA

Osobe za pružanje usluge pomoći u kući putem projekta MIPOS IV vol. I će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć za:

a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili

c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili

d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do završetka trajanja Projekta, a najviše 33 mjeseca).

UVJETI:

Na ovaj javni poziv mogu se javiti osobe oba spola, bez ograničenja po pitanju stručne spreme i struke.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

S osobom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje radnog odnosa te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv osobe trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, prijavitelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili presliku/kopiju):

 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),
 4. potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o ostvarenom stažu,

Odabrani prijavitelji će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pružanja usluge pomoći u kući u Projektu MIPOS IV vol. I“, najkasnije u roku od petnaest dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U prijavi je prijavitelj dužan naznačiti za kojeg partnera-poslodavca se prijavljuje.

Zainteresirane osobe za zaposlenje kod jednog od više partnera-poslodavaca dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti poslodavce po redoslijedu interesa za svoje zaposlenje (npr. Preferirani poslodavac: 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, 2. Udruga invalida Bedekovčina, 3. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica).

Radni odnos sa poslodavcima odabrani prijavitelji će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:

 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok,
 2. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica,
 3. Udruga invalida Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS IV vol. I“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

O rezultatima će prijavitelji biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVEVNOG KRIŽA DONJA STUBICA


 pisana zamolba: GRAD ZABOK, ZIVTOV TRG 10, 49210 ZABOK